Det verkar som att du använder en gammal webbläsare, det kan göra att allt inte fungerar eller ser ut som det borde.

 

NK PARKERINGS HANTERING AV PERSONUPPGIFTER.

Denna information avseende personlig integritet beskriver hur Parkaden AB, org. nr 556008–6281, NK 100, 111 77 Stockholm, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

 

VEM ÄR REGISTERANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Parkaden AB är registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

VAR LAGRAR VI DINA UPPGIFTER?

De uppgifter vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR. 

Parkaden AB kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Parkaden ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Parkaden AB vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade samt vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Parkaden AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom till moderbolaget Hufvudstaden AB och andra samarbetspartners.

Tredje part som Parkaden AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Parkaden AB avtal med dig som kund eller hyresgäst. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Parkaden AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Parkaden ABs rättsliga intressen. Vi kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Parkaden AB lägger stor vikt vid säker hantering av dina uppgifter. Vi använder oss av adekvata fysiska, tekniska och administrativa processer och rutiner för att förvalta de uppgifter vi samlar in.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS UPPGIFTERNA?

Parkaden AB baserar behandling av personuppgifter på de lagliga grunder som finns angivna nedan. Dessa beskrivs i separata avsnitt nedan.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Ändamål: Administration av avtal för hyrd parkeringsplats

BEHANDLING KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER LAGRINGSTID
Hantering och lagring av personuppgifter för att upprätta och hantera hyresavtal

Namn

E-postadress

Telefonnummer

Adress

Personnummer

Registreringsnummer

12 månader efter avslutat avtal

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att avtalet mellan dig och Parkaden AB ska kunna fullgöras. När Parkaden AB behandlar dessa personuppgifter som personuppgiftsansvarig fullgör Årkaden AB avtalet.

 

Ändamål: Bokföring och betalning av hyrd parkeringsplats

BEHANDLING KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER  LAGRINGSTID 

Hantering och lagring av personuppgifter för att upprätta och hantera bokföring

Hantering av betalning.

Namn

E-postadress

Telefonnummer

Adress

Personnummer

Betalningshistorik

Betalningsinformation

Registreringsnummer

7 år eller i enlighet med god bokföringssed enligt gällande bokföringslagstifning. 

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändig för att avtalet mellan dig och Parkaden AB ska kunna fullgöras. När Parkaden AB behandlar dessa personuppgifter som personuppgiftsansvarig fullgör Parkaden AB avtalet.

 

Ändamål: Trygghet och säkerhet för besökare och kunder till Parkaden AB såväl som för personal, leverantörer och övriga intressenter.

BEHANDLING KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER  LAGRINGSTID
Inspelning av video på publika och allmänna utrymmet i parkeringshuset

Film

Foto

Registreringsnummer

14 dagar

Laglig grund: Intresseavvägning

Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom parkeringshusets olika delar. Att tillse en hel, ren och städad miljö för Parkaden AB hyresgäster och besökare. Utgör ett stöd för bevakningsföretaget och förebyggande arbete i händelse av allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egenodom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld. Parkaden AB är väl införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav risk- och konsekvensbedömning av den sammanslagna tekniska aspekten.

 

Ändamål: Trygghet och säkerhet för besökare och kunder till Parkaden AB såväl som för personal, leverantörer och övriga intressenter.

BEHANDLING KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER  LAGRINGSTID
Inspelning av video på icke publika eller allmänna utrymmen i parkeringshuset

Film 

Foto

14 dagar

Laglig grund: Intresseavvägning

Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom parkeringshusets olika delar. Att tillse en hel, ren och städad miljö för Parkaden AB hyresgäster och besökare. Utgör ett stöd för allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld. Parkaden AB är väl införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav risk- och konsekvensbedömning av den sammanslagna tekniska aspekten.

 

Ändamål: Som en del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

BEHANDLING KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER LAGRINGSTID
Lagring av specifika inspelningar och händelser längre än 14 dagar

Film 

Foto

Så länge polisutredningen kräver

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Insamlingen och behandlingen av dessa personuppgifter syftar till att säkerställa utrymningssäkerhet inom parkeringshusets olika delar. Att tillse en hel, ren och städad miljö för Parkaden AB hyresgäster och besökare. Utgör ett stöd för allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse, stöld eller hot och våld. Parkaden AB är väl införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav risk- och konsekvensbedömning av den sammanslagna tekniska aspekten.

 

VEM HAR TILLGÅNG TILL KAMERAÖVERVAKNINGEN?

Din integritet är mycket viktig för oss. Parkaden AB skulle aldrig sälja dina uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga bevakning, IT-drift av kamerasystem, felanmälan och fjärrsupport. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Parkaden AB anger. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER.

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt 1 gång per år. Registerutdraget skickas till dig inom 1 månad från det att begäran inkommit.

DATAPORTABILITET.

Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

RÄTTELSE OCH RADERING.

Parkaden AB ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal.

BEGRÄNSNING AV BEHANDLING.

Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

UTÖVA DINA RÄTTIGHETER.

Vi tar dataskydd på stort allvar och hanterar därför dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Om du anser att Parkaden AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt ska du kontakta oss snarast på gdpr@hufvudstaden.se

Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och ansvarig för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.

UPPDATERINGAR TILL VÅRT INTEGRITETSMEDDELANDE.

Parkaden AB kan behöva uppdatera sin integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på NK.se, där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.

Logga in